Democracy & Human Rights

Council of Europe

The Council of Europe is the continent’s leading human rights organisation. It includes 47 member states, 28 of which are members of the European Union. All Council of Europe member states have signed up to the European Convention on Human Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and the rule of law.

 

Committee on Democracy & Human Rights

Agenda: Ensuring the protection of fundamental human rights for migrants, refugees and asylum seekers

 

The Composition of the Committee is:

Chairperson: Panagiotis Viopoulos

Secretary General: Elli Tsitsipa

 

Country First Name Last Name
Albania Savvas Soldatos
Austria Anna Maria Saroukou
Belgium Adlyn Ryemie
Bosnia and Herzegovina Natalia Kordila
Bulgaria Maria Diakostayrianou
Croatia Ifigeneia Gkiata
Cyprus Eva Giallousi
Czech Republic Evi Loukissa
Denmark Anastasios Paraskevopoulos
Estonia Panteleimon-Stavros Papavasileiou
Finland Ioannis Demellis
France Christina Kepesidou
former Yugoslav Republic of Macedonia Georgios Bakalis
Germany Egem Gencer
Greece Ali Laith Al Jubouri
Hungary Philip Lohan
Iceland Moshoula-Paraskevi-Fereniki Drakou
Ireland Chrysanthi Savvena
Italy Lei-Ling Ng
Latvia George Chatzihristodoulou
Luxembourg Despoina Kefala
Malta Anastasia Tzanetoulakou
Moldova Mary Theoulaki
Montenegro Dimitra Iliopoulou
Netherlands Meletios Michail Ananias
Norway Efstathia Karpathaki
Poland Evanthia Tsagari
Portugal Iman Elmoctar
Romania Eleftherios Avgenikou
Russia Zeynepnaz Coskun
Serbia Miguel Lopez
Slovakia Spyridoula Kakouli
Slovenia George Arapopoulos
Spain Maria Mavroudi
Sweden Arwa Elsadig
Turkey Evridiki Solinara
Ukraine Gerasimos Koletsis
United Kingdom Erkin Atay